Persondatapolitik

Har du modtaget en faktura med betalingsoplysninger fra Alektum A/S?

Alektum A/S bistår andre virksomheder, i daglig tale vores klienter, med administrationen af fakturaer, betalinger, afsendelse af skrivelser samt kundeservice. Ved udførelsen af disse tjenester behandler vi således dine persondata på vegne af vores klient. For mere detaljerede oplysninger om, hvordan dine persondata behandles, til hvilke formål, og i forhold til hvilke rettigheder du har, vil vi bede dig om at kontakte sælgeren – dvs. din kontrahent. Sælgers kontaktoplysninger er altid angivet på den faktura, du har modtaget.

Har du modtaget et inkassobrev eller anden påkravsskrivelse?

Når der udføres gældsinddrivelsesforanstaltninger, behandler Alektum A/S persondata i følgende kategorier af registrerede datasubjekter.

  • dem, der har en gæld til at betale (debitorer), herunder deres repræsentanter,
  • dem, der skal opfylde en forpligtelse, f.eks. at erstatte varer,
  • dem, der bærer solidariske forpligtelser for skyldneren, såsom en associeret, en garant, kautionist mv.

Vi behandler dine persondata, fordi du har en gæld, der er forfalden til betaling til os eller til en af vores klienter. Vi foretager såkaldte gældsinddrivelsesforanstaltninger for på effektiv måde at sikre betalinger, etablere krav og/eller håndhævelse, således at vi kan fakturere og tage hensyn til, at alt dette sker på en måde, der overholder lovgivningen. Databehandlingen udføres på baggrund af artikel 6b, c, e og f i persondataforordningen. Den legitime interesse er at sørge for, at den ubetalte gæld inddrives på egen hånd eller på en anden persons vegne.

Gældsinddrivelsesforanstaltninger er et kollektivt udtryk, som vi bruger til at beskrive alle de handlinger, vi foretager os for at nå det ovennævnte formål. Dette kan bestå i at sende rykkerskrivelser og andre påkravsskrivelser, eller det kan bestå i administration af forlig, betalinger, kontakt med debitorer eller deres repræsentanter, kontakt med myndigheder, tiltag for at etablere retskrav, herunder retssager og håndhævelse heraf. For at gøre det muligt for os at udføre gældsinddrivelsesforanstaltninger, skal vi behandle dine kontakt- og adresseoplysninger, dit CPR-nummer mv. Det er vigtigt for Alektum A/S at sikre, at de oplysninger, vi bruger, er korrekte og opdaterede. Derfor sørger vi for, at disse oplysninger opdateres jævnligt i forhold til folkeregistre, og i dette øjemed bruger vi en ekstern leverandør, som vil kunne se nogle af dine persondata i processen.

I tilfælde af at du bor i eller flytter til et andet land, kan Alektum A/S hyre en inkassovirksomhed, der opererer i det pågældende land. Persondata om dig og inkassosagen bliver derefter delt med inkassovirksomheden.

Herudover skal vi behandle data om den gæld, der ikke er betalt, kontrakten mellem parterne og andre forhold omkring det køb, som gælden er baseret på samt eventuelle delvise betalinger. For at vurdere hvilke gældsforanstaltninger vi skal foretage os, har vi brug for at vide noget om din økonomiske situation, levevilkår, anden gæld samt eventuelle forhindringer (udlæg, pant mv.). Af denne grund indsamler vi derfor finansielle oplysninger samt gældsinformation fra eksterne leverandører, såsom kreditinformationsselskaber og offentlige myndigheder. Til dette formål vil disse parter kunne se nogle af dine persondata. På baggrund af disse oplysninger beslutter vi herefter, hvilken type skrivelse, der skal sendes, og om vi skal anlægge retslige skridt, såsom fremsendelse af betalingspåkrav, fogedrekvisitioner, indledning af retssager eller lignende. I nogle tilfælde bestemmes dette ved hjælp af metoder som profilering, som er en del af en automatiseret proces. Dette betyder, at en beslutning om hvilke foranstaltninger, der skal træffes, foretages automatisk baseret på nogle forudbestemte variabler, snarere end at en medarbejder manuelt træffer beslutninger i det enkelte tilfælde.

Der vil også være tilfælde, hvor det er nødvendigt at dele persondata eller stille persondata til rådighed, for at formålet med behandlingen skal kunne realiseres. Dem, som vi kan dele disse data til eller gøre tilgængeligt for, inkluderer eksempelvis vores klient, eksterne kontrahenter (såsom post- og trykkerivirksomheder, it-support, systemleverandører, virksomheder, der ekspederer juridiske dokumenter, juridiske konsulenter samt andre, der bidrager til leveringen af vores tjenester) og offentlige myndigheder.

Ud over de ovennævnte persondata kan der blive behandlet data vedrørende helbredsoplysninger eller strafbare forhold, men dette sker kun i tilfælde af, at sådanne oplysninger er nødvendige til at etablere, udøve eller forsvare et retskrav i den enkelte sag, eller hvis Alektum A/S har opnået samtykke for at behandle disse oplysninger. I sådanne tilfælde behandles oplysningerne på grundlag af artikel 9 a, 9 f og 10 i persondataforordningen.

Oplysningerne bruges også i begrænset omfang til forretningsudvikling, driftsplanlægning, statistik, overvågning og risikostyring. Oplysningerne bruges herefter til udvikling og analyse af vores forretning og på baggrund af vores legitime interesse i at udvikle vores aktiviteter og undgå kredittab, jf. artikel 6 f i persondataforordningen.

Arbejder du for en af vores klienter, kontrahenter, samarbejdspartnere eller for en offentlig myndighed?

Alektum A/S behandler persondata i følgende kategorier af registrerede datasubjekter.

  • Kontaktpersoner og / eller medarbejdere eller garanter for vores klienter,
  • Kontaktpersoner til potentielle klienter (dvs. for virksomheder, som vi gerne vil blive klient hos os)
  • Kontaktpersoner til offentlige myndigheder, herunder kontaktpersoner til specifikke sager,
  • Kontaktpersoner hos kontrahenter og andre samarbejdspartnere

Oplysningerne bruges til at administrere den daglige kontakt, implementering af kontrakten eller samarbejdet samt til fakturering og bogholderi. Disse oplysninger behandles på baggrund af artikel 6b, c og f i persondataforordningen. Persondata, der behandles i medfør af artikel 6 f, behandles på baggrund af vores legitime interesse i markedsføring af vores tjenester og udvikling af vores klientbase.

Persondata, der vedrører kontaktpersoner hos offentlige myndigheder, behandles i øvrigt for at kunne gennemføre handlinger, der er nødvendige i juridiske sager vedrørende krav, såsom etablering, håndhævelse, gældsomlægning samt løsning af tvister. Disse oplysninger behandles på baggrund af artikel 6c, e og f i persondataforordningen. Persondata, der behandles på baggrund af artikel 6 f, behandles i vores eller vores kunders legitime interesse i effektivt at sikre betaling af ubetalte gældsforpligtelser.